Forsyning

Her på siden er generel information vedrørende forsyning af varme, vand, strøm og gas til andele beskrevet samt afregning af forbrug og opkrævning heraf. Foreningen står for at afregne og opkræve forbruget af varme og vand, mens leverandører af gas/el står for opkrævning heraf uden om foreningen.

Varme

Forbrug af varme opkræves af foreningen via boligafgiften. Foreningen sørger jf. vedtægter for vedligeholdelse og opretholdelse af varmeforsyningen til andele herunder varmecentral, rørføring samt radiatorer. Andelshaver har ansvaret for at passe på radiatorerne og almen vedligeholdelse heraf, se vedligeholdelsessiden for guide til udluftning og motionering af ventil.

Varmeforbruget skal registreres og opgøres individuelt jf. lovgivning, så der er installeret elektroniske varmemålere på alle radiatorer fra firmaet Brunata. Varmeforbrug og statistik kan ses ved weblogin på Brunatas hjemmeside eller via deres app.

  • Registrering og opgørelse af varmeregnskab udføres af firmaet Brunata på vegne af foreningen. Hertil beregner Brunata per standard en procentvis reduktion i varmefordeling til de lejligheder, der har en beliggenhed, der medfører øget varmetab (eksempelvis ved endegavle, under loft etc.). Der bliver udsendt en årlig opgørelse af forbrug af varmt vand samt varme til hver andel, hvor individuel beregning af forbruget fremgår. Denne årlige opgørelse danner grundlag for opkrævning af aconto for varme via boligafgiften. Fra 2022 vil alle andelshavere også modtage notifikationer fra Brunata om forbrug af varme hver måned i fyringssæsonen, da dette et lovkrav (såkaldt EED Notifikationsmail).

Ændring eller nedtagning af radiatorer må ikke ske uden foreningens godkendelse (jf. vedtægter), ved ønske herom så kontakt bestyrelsen. Varmemåler fra radiator skal fjernes af Brunata, og andelshaver hæfter for udgift hertil.

Ved nødstilfælde/akut vandskade fra radiator, så forsøg først at lukke for vandtilførsel ved termostaten på radiatoren. Stopper dette ikke lækagen, så luk for ventilen på tilføringsrør i bunden af bagtrapperne. Når der lukkes for tilføringsrøret, lukkes der for al vandtilførsel til radiatorer i opgangen, så lukning heraf er forbeholdt nødstilfælde. Se dernæst kontaktsiden for videre kontakt til vicevært og vvs.

Spar energi og penge

Skær ned på dit varmeforbrug med følgende råd.

  • Sørg for at radiatoren frit kan afgive varme til rummet – undgå fx at sætte sofa direkte op ad radiatoren og tildæk ikke radiatorerne med fx papir og tøj ovenpå.
  • Termostaten bør justeres, så varmen udnyttes optimalt. Hvis radiatoren er varm for oven og kold forneden, er varmen afgivet til rummet. Er radiatoren både varm for oven og for neden, vil tilbageløbstemperaturen på vandet være høj medførende varmespild.
  • Benyt alle radiatorer til opvarmning af andelen og sæt radiatorer i samme rum til den samme temperatur. Én radiatorer sat på max varme bruger mere energi end flere radiatorer sat på lavere varme.
  • Luk for radiatoren mens der luftes ud i rummet.
  • Hold en stabil temperatur i rummene og undgå at lukke helt for radiatoren om natten, hvis du gerne vil have rummet køligere.
  • Overvej evt. at montere smarte/intelligente termostater, der kan indstilles til at holde en bestemt temperatur. Der findes stort udvalg lige fra simple typer til termostater på wi-fi, der kan autojustere temperaturen løbende ud fra din/jeres GPS-position på mobil, afhængig af om du er hjemme.

Vand

Forbrug af vand opkræves af foreningen via boligafgiften. Foreningen sørger jf. vedtægter for vedligeholdelse og opretholdelse af vandforsyning til og med ventiler/vandmålere på bagtrapperne. Andelshaver har selv ansvaret for at vedligeholde vandrørene førende ind i lejligheden herfra og alle vandrørsføringer og dertilhørende installationer inde i lejligheden. For mere information herom, se vedligeholdelsessiden.

Varmtvandsforbruget skal registreres og opgøres individuelt jf. lovgivning, og der er installeret elektroniske varmtvandsmålere på bagtrapperne. Registrering og opgørelse af varmtvandsforbrug udføres af firmaet Brunata på vegne af foreningen. Der bliver udsendt en årlig opgørelse af forbrug af varmt vand samt varme til hver andel, hvor individuel beregning af forbruget fremgår. Denne årlige opgørelse danner grundlag for opkrævning af aconto for varmt vand via boligafgiften.

Oversigt over løbende varmtvandsforbrug kan ses ved weblogin på Brunatas hjemmeside eller via deres app.

Koldtvandsforbruget er per 2020 ikke lovpligtigt at opgøre individuelt, og der er ikke opsat koldtvandsmålere til individuel opgørelse af forbrug (det er ved afstemning på ordinær generalforsamling 2020 besluttet ikke at opsætte koldtvandsmålere). Udgifter for koldt vand opgøres derfor som fælles forbrug.

Ved akut vandskade eller behov for lukning af vand, så kan der lukkes for vandtilførsel til den enkelte lejlighed på bagtrappen – drej og luk for ventilerne, der fører ind i lejligheden. Se kontaktsiden for yderligere information om vandskader.

Læs Brunatas guide med gode råd til at spare på vandet. Det anbefales også løbende at tjekke, at toilet ikke har uhensigtsmæssigt vandspild, se siden om vedligeholdelse for guide hertil.

Strøm

Andelshaver skal selv tegne abonnement hos et elselskab for levering af strøm. Elselskaberne har ingen kollektiv aftale med foreningen, og det står andelshaver frit for hvilket elselskab, der tegnes aftale med. Afregning af individuelt strømforbrug foretages mellem andelshaver og elselskab uden om foreningen.

Netselskabet Radius står for selve distributionen af strømmen i området omkring Valby og København. Ved strømsvigt kan du læse Radius’ guide til, hvad du selv gør, hvis du mangler strøm. Her kan du også tilmelde dig sms/e-mail-service og automatisk få besked fra Radius, hvis der opstår strømsvigt i området.

Bemærk i øvrigt, at med undtagelse af dørtelefoner, er det den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde alle el-installationerne inde i andelen, herunder ledninger, kontakter og fejlstrømsrelæ, og sørge for at alle installationer er lovlige og funktionsdygtige. Læs mere herom på vedligeholdelsessiden.

Ved salg af lejlighed skal andelshaver selv melde flytning til sit elselskab.

Gas (bygas)

Gasforsyning (bygas) er etableret i alle lejligheder i form af stigstrengesystem, der går op igennem gulvet i køkkenet. Bygas leveres i København af forsyningsselskabet Hofor, og abonnement for bygas opkræves direkte hos andelshaver af Hofor uden om foreningen. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelse af hovedrøret/stigstrengen (ved tegn på tæring/rust, så meld dette til bestyrelsen), mens andelshavere har ansvaret for egne installationer/tilslutninger til denne.

Andele kan afmelde abonnement på bygas, men dette kræver, at individuel gasmåler i lejligheden nedtages og afproppes fra hovedrøret af Hofor. Har andelen afmeldt bygas, vil tilslutningen være afproppet, men hovedrøret fjernes ikke, idet dette forsyner nabolejligheder, og der skal være mulighed for senere reetablering. Andelshaver skal selv kontakte Hofor for afmelding/afpropning af installation og/eller reetablering heraf. Andelshaver afholder selv de udgifter hertil, der opkræves af Hofor.

Ved salg af lejlighed skal andelshaver selv melde flytning til Hofor.

Bygas og sikkerhed: Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt, på Hofors hjemmeside.