Fremleje og udlejning

Fremleje betegner et forhold, hvor andelshaver lejer sin andel ud i en tidsbegrænset periode, hvor andelshaver ikke selv bebor andelen. Et fremlejeforhold skal altid forhåndsgodkendes, før det må finde sted, som beskrevet her på siden. Skulle der være yderligere spørgsmål hertil, kan disse rettes til foreningens administrator. 

Betingelserne for at et fremlejeforhold kan godkendes er som følgende (jf. foreningens vedtægter §9. Bemærk at vedtægterne er fastsat af generalforsamlingen og ikke bestyrelsen. Bestyrelsen har heller ikke mulighed for at give dispensation herfor uanset omstændigheder. Forslag til ændring af vedtægterne skal stilles som forslag til generalforsamlingen).

 1. Fraværet er midlertidigt (dvs. andelshaver skal have planlagt tilbageflytning).
 2. Fraværsbegrundelsen skal være sygdom eller arbejdsrelateret (fx dokumenteret forretningsrejse, studieophold, udlandsophold, midlertidig forflyttelse længere væk end Odense).
 3. Fremlejeperioden må maksimalt være 12 sammenhængende måneder.

At fremleje sin andel er betinget/reguleret af både andelsforeningens vedtægter og mere generelle regler for fremleje (jf. lejeloven). Ved fremleje er der således tale om følgende to aftaleforhold:

 • Første aftaleforhold mellem andelshaver/udlejer og andelsforeningen, hvilket er reguleret af foreningens vedtægter.
 • Andet aftaleforhold mellem andelshaver/udlejer og fremlejer, hvilket er reguleret af lejeloven.
Fremlejeprocedure

For første aftaleforhold (mellem andelshaver/udlejer og andelsforeningen) er proceduren som følgende.

 1. Udfærdigelse af lejekontrakt: Andelshaver udfærdiger en lejekontrakt mellem udlejer/andelshaver og fremlejer. Fremlejeperioden, der skal anføres i lejekontrakten med angivelse af konkret start- og slutdato for fremleje, må maksimalt være 12 sammenhængende måneder.
 2. Godkendelse af lejekontrakt: Den underskrevne lejekontrakt skal dernæst sendes til administrator med henblik på godkendendelse, før fremlejen kan finde sted.
 3. Ændring af navneskilte: Når fremlejekontrakten er godkendt af administrator og bestyrelsen, skal andelshaver påføre fremlejers navn på postkasseskilt og ringetrykskilt – se siden om navneskilte for information om bestilling.
 4. Under fremlejeperioden: Det er fortsat andelshavers ansvar, at den månedlige boligafgift bliver betalt. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at fremlejer er gjort bekendt med og overholder foreningens vedtægter og husorden.
 5. Indberetning til myndigheder: Andelshaver er selv ansvarlig for at informere relevante myndigheder som fx SKAT.

For andet aftaleforhold (mellem andelshaver/udlejer og fremlejer) er andelshaver alene ansvarlig for fremlejetager, som andelshaver bliver udlejer for. Andelshaver bør tjekke og følge regler om udlejning (bl.a. lejeloven) samt råd herom. Lejeloven indeholder bl.a. regler om hvilken lejesats, der må opkræves, og andelshaver er selv ansvarlig for at sætte en fair lejesats. Der er løbende tilfælde, hvor fremlejetagere bringer sager for huslejenævnet pga. uretmæssig høj lejeopkrævning, og hvor de får medhold.

Værelsesudlejning

Airbnb og korttidsudlejning

Foreningens vedtægter giver aktuelt ikke lov til korttidsudlejning, som ‘Bed & Breakfast’ tjenester som Airbnb og lignende er baseret på.

Andelshaver kan efter ønske vælge at udleje et værelse og have en bofælle (‘roomie’) boende, hvis følgende betingelser opfyldes.

 1. Andelshaver skal fortsat bo i andelen med registreret folkeregister-adresse (hvis andelshaver fraflytter, er der tale om fremleje).
 2. Værelseslejer skal have folkeregister-adresse i andelen, og navn påføres navneskilte på postkasseskilt og ringetrykskilt – se siden om navneskilte for information om bestilling.
 3. Ansvaret for udlejningen påhviler andelshaver i alle aspekter. Dvs. andelshaver står for at udarbejde lejekontrakt med lovlig lejesats, gøre værelsesudlejer bekendt med ordensregler, informere relevante myndigheder (fx SKAT) etc. – se evt. denne artikel om værelsesudlejling på Bolius.