Fremleje og udlejning

Fremleje betegner et forhold, hvor andelshaver lejer sin andel ud i en tidsbegrænset periode, hvor andelshaver ikke selv bebor andelen. Et fremlejeforhold skal altid forhåndsgodkendes, før det må finde sted, som beskrevet her på siden. Skulle der være yderligere spørgsmål hertil, kan disse rettes til foreningens administrator. 

Betingelserne for at et fremlejeforhold kan godkendes er beskrevet i foreningens vedtægter §11, som der henvises til. Bemærk at vedtægterne er fastsat af generalforsamlingen og ikke bestyrelsen. Bestyrelsen har heller ikke mulighed for at give dispensation herfor uanset omstændigheder. Forslag til ændring af vedtægterne skal stilles som forslag til generalforsamlingen). I praksis håndteres alle fremlejesager af foreningens administrator, hvorved der sikres uvildig, ensartet og korrekt behandling af alle sager.

At fremleje sin andel er betinget/reguleret af både andelsforeningens vedtægter og mere generelle regler for fremleje (jf. lejeloven). Ved fremleje er der således tale om følgende to aftaleforhold:

  • Første aftaleforhold mellem andelshaver/udlejer og andelsforeningen, hvilket er reguleret af foreningens vedtægter.
  • Andet aftaleforhold mellem andelshaver/udlejer og fremlejer, hvilket er reguleret af lejeloven.
Fremlejeprocedure

For første aftaleforhold (mellem andelshaver/udlejer og andelsforeningen) er proceduren som følgende.

  1. Godkendelse af lejekontrakt: Andelshaver udfærdiger en lejekontrakt mellem udlejer/andelshaver og fremlejer. Lejekontrakten og prisansættelse for lejemål er en sag mellem andelshaver og fremlejer, som ikke vedrører foreningen (se senere afsnit “andet aftaleforhold”). Foreningen skal blot godkende at fremlejeforholdet overholder kravene i foreningens vedtægter, hvorfor det er vigtigt at fremlejeperioden er anført i lejekontrakten med angivelse af konkret start- og slutdato for fremleje. Den underskrevne lejekontrakt skal dernæst sendes til administrator sammen med dokumentation for andelshavers ophold/fraværsårsag med henblik på godkendelse, før fremlejen kan finde sted.
  2. Ændring af navneskilte: Når fremlejekontrakten er godkendt af administrator, skal andelshaver påføre fremlejers navn på postkasseskilt og ringetrykskilt – se siden om navneskilte for information om bestilling.
  3. Under fremlejeperioden: Det er fortsat andelshavers ansvar at sikre, at den månedlige boligafgift bliver betalt. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at fremlejer er gjort bekendt med og overholder foreningens vedtægter og husorden. Hvis der sker skade på ejendom/inventar eller kommer klager over fremlejer bliver andelshaver gjort ansvarlig herfor.
  4. Indberetning til myndigheder: Andelshaver er selv ansvarlig for at informere relevante myndigheder ift. adresseregistrering, post og indberetning af skat med mere.

For andet aftaleforhold (mellem andelshaver/udlejer og fremlejer) er andelshaver alene ansvarlig for fremlejetager, som andelshaver bliver udlejer for. Lejekontrakten og prisansættelse for lejemål er en sag mellem andelshaver og fremlejer, som ikke vedrører foreningen. Andelshaver bør tjekke og følge regler om udlejning (herunder lejeloven https://www.lejeloven.dk/udlejer/husleje) samt råd herom, da Lejeloven indeholder regler om hvilken lejesats, der må opkræves og kan ændre sig løbende. Reglerne er komplekse og et juridisk område, som foreningen ikke kan rådgive om. Hvis lejen er sat for højt kan lejer kræve tilbagebetaling. Det sker at fremlejetagere bringer sager for huslejenævnet pga. uretmæssig høj lejeopkrævning og får medhold. Vi anbefaler evt. at betale en fagperson for at udarbejde lejekontrakten med lovlig lejesats ved tvivl. Alternativt kan andelshaver søge om forhåndsgodkendelse af huslejen ved Huslejenævnet for et mindre beløb (526 kr i 2021).

Værelsesudlejning

Airbnb og korttidsudlejning

Korttidsudlejning, som ‘Bed & Breakfast’ tjenester som Airbnb og lignende er baseret på, er ikke tilladt, idet dette foretagende sidestilles med erhvervsudlejning og er brud på foreningens nuværende vedtægter.

Andelshaver kan efter ønske vælge at udleje et værelse og have en bofælle (‘roomie’) boende, hvis følgende betingelser opfyldes.

  1. Andelshaver skal fortsat bo i andelen med registreret folkeregister-adresse (hvis andelshaver fraflytter, er der tale om fremleje). Jf. lov om leje § 157, stk. 1 har andelshaver ret til at leje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  2. Værelseslejer skal have folkeregister-adresse i andelen, og navn påføres navneskilte på postkasseskilt og ringetrykskilt – se siden om navneskilte for information om bestilling.
  3. Ansvaret for udlejningen påhviler andelshaver i alle aspekter og er foreningen udvedkommende. Dvs. andelshaver står for at udarbejde lejekontrakt med lovlig lejesats, gøre værelseslejer bekendt med ordensregler, informere relevante myndigheder (fx SKAT) etc. – se evt. denne artikel om værelsesudlejling på Bolius. Hvis der sker skade på ejendom/inventar eller kommer klager over værelseslejer bliver andelshaver gjort ansvarlig herfor.