Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af ejendommen er alles ansvar. Derudover bidrager hver andelshaver til budget for vedligeholdelsen, som foreningens bestyrelse varetager/administrerer. Konstateres behov for ejendomsvedligehold, så giv gerne besked herom som følgende.

Vedligeholdelse af andele er den enkelte andelshavers eget ansvar og omkostning (med få undtagelser som fx dørtelefon og varmeforsyning etc.). Skader som følge af forsømt vedligeholdelse betales af andelshaver selv. Her på siden findes udvalgt vejledende information med råd til vedligeholdelse. Information om altanvedligeholdelse findes på siden om altaner. Ansvar for indvendig vedligeholdelse er bestemt af foreningens vedtægter, eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens administrator.

Badeværelse

Det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde sit badeværelse samt sørge for at afløb og installationer er lovlige, tætte og funktionsdygtige. Vådrumsskader er bekostelige og er som udgangspunkt ikke dækket af forsikringen ved manglende vedligeholdelse, hvorfor andelshaver selv hæfter for udbedring af badeværelse samt følgeskader heraf.

Fuger: Fuger er ofte årsag til skader i forbindelse med baderum grundet defekter i hjørner og ved overgang mellem væg og gulv. Fuger kan være af fast eller blødt materiale, og det er meget vigtigt at fugerne altid er tætte og hertil udført i korrekt elastisk/godkendt materiale, hvor dette er påkrævet. Fuger har begrænset levetid og bør tilses halvårligt, gerne ved brug af spids kniv for forsigtig kontrol af vedhæftning af bløde fuger. Særligt de bløde fuger har typisk en kortere levetid på omkring 5 år. For mere information, se denne artikel fra Bolius om badeværelsesfuger.

Gulvafløbet skal løbende rengøres for at forhindre tilstopning og lugtgener. Når der tages brusebad, skal vandet forsvinde ned i afløbet ved samme hastighed, som det løber ud af bruseren. Særligt ved nyere afløb med indbygget vandlås, er det vigtigt at tilse og rense vandlåsen hyppigt. Sørg for at hår og lignende materiale fjernes manuelt. Hæld ikke kemikalier i afløbet som afløbsrens, idet det gør mere skade end gavn og kan ætse faldstammer.

Toilettet bør kontrolleres årligt for tegn på utilsigtet vandspild. Dette gøres ved at tørre kummen ren/tør og placere toiletpapir hele vejen rundt. Bliver dette synligt vådt, skal cisternen og dens lukkemekanisme renses eller udskiftes. Undgå ligeledes at bruge toilettet som skraldespand til materialer så som køkkenrulle, pap, hygiejnebind, bleer, vatholdige produkter, (engangs)klude, vådservietter, kattegrus etc. Disse materialer er (modsat toiletpapir) svært opløselige og medvirker tilstopning af både faldstammer og kloakker.

I følgende video kan du se, hvordan gulvafløbet vedligeholdes.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Køkken

Det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde sit køkken samt sørge for, at installationer er tætte og funktionsdygtige. Det er vigtigt at holde øje med installationerne under egen køkkenvask samt vandforsyning og afløb til opvaskemaskiner og vaskemaskiner for at forebygge skader.

Tilstoppet afløb kan forekomme over tid og særligt ved uhensigtsmæssig brug heraf.

 • Forebyg tilstopning ved ikke at hælde stegefedt, kaffegrums og madrester ud i afløbet, men brug i stedet skraldespanden til bortskaffelse.
 • Ved tilstoppet afløb skyldes dette som regel større ophobning af materiale i vandlåsen under køkkenvasken. Dette kan forsøges at løsgøres ved brug af svupper for at genetablere afløb. Svupper er tilgængelig for udlån i foreningens fællesværksted, hvis man ikke har en selv. Det kan også være nødvendigt at skille vandlåsen ad for at rense denne (husk at stille spand under). Brug ikke kemikalier som afløbsrens, da det gør mere skade end gavn og kan ætse faldstammerne.

Vandrør til lejlighederne går fra stigstrengesystem på bagtrappen ind i lejlighederne og typisk via køkken. Andelshaver har selv ansvaret for at vedligeholde vandrørene inde i lejligheden og tilse disse. På bagtrappen er ventiler til at lukke for vandet til den enkelte lejlighed. Se siden om forsyning for yderligere information om forsyning og afregning af vand.

Gasforsyning (bygas) er etableret i alle lejligheder i form af stigstrengesystem, der går op igennem gulvet i køkkenet. Har andelen afmeldt bygas, vil tilslutningen være afproppet, men hovedrøret fjernes ikke, idet dette forsyner nabolejligheder, og der skal være mulighed for senere reetablering. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelse af hovedrøret/stigstrengen (ved tegn på tæring/rust, så meld dette til bestyrelsen), mens andelshavere har ansvaret for egne installationer/tilslutninger til denne. For generel information vedrørende bygas, se siden om forsyning. Find sikkerhedsinformation om bygas, og hvordan du skal handle i tilfælde af gaslugt, på Hofors hjemmeside.

I følgende video kan du se, hvordan et tilstoppet køkkenafløb vedligeholdes.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Vinduer

Andelshaver har jf. foreningens vedtægter selv har ansvaret for vedligeholdelsen af ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer. Vinduer bør tilses og vedligeholdes mindst én gang årligt. Går et vindue i stykker grundet forsømt vedligeholdelse, skal andelshaver selv betale for reparation heraf.

Åbne- og lukkemekanismen i vinduerne har behov for smøring af de mekaniske dele med syrefri olie (fjern først synligt snavs). Ved manglende smørring høres metallisk gnidningslyd, og der vil være modstand ved åbning/lukning af vinduet. Dette skader hurtigt lukkesystemet og metallet kan forskubbe sig, så vinduet ikke lukker tæt. Vi anbefaler at se nedenstående videoguide for korrekt udførelse af vedligeholdelse.

Gummilisterne omkring vinduerne skal vedligeholdes med silikonespray for at forhindre at de udtørrer og trække sig sammen, hvilket medfører revner og dårlig isolering.

Foreningen har enkelte værktøjskasser med kit til vedligeholdelse af vinduer, der står tilgængelige og kan lånes fra foreningens fællesværksted, hvis man ikke selv har midlerne.

Foreningen har udarbejdet følgende videoguide for korrekt vedligeholdelse af vinduer, som det anbefales at andelshavere ser.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

El-installationer

Med undtagelse af dørtelefoner, er det den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde alle el-installationerne inde i andelen, herunder ledninger, kontakter og fejlstrømsrelæ, og sørge for at alle installationer er lovlige og funktionsdygtige. Ved salg af lejligheder foretages inspektion af el-installationer og evt. ulovlige forhold vil blive krævet udbedret.

Dørtelefonen er tilsluttet et fællesanlæg i hver opgang. Foreningen har ansvaret for at både dørtelefoner og anlæg fungerer (dvs. reparation ved svigtende elektronik), mens hver andelshaver har ansvaret for almen vedligeholdelse af egen dørtelefon (passe på – herunder sørge for at dørtelefonen fastmonteres korrekt på væg – og rengøring af egen dørtelefon). Hvis dørtelefonen ikke virker, kontakt da vores gårdmand Birk. Forsøg ikke selv at foretage indvendig inspektion/reparation af dørtelefonen, da kun en fagmand/elektriker må tilse installationen, så hele anlægget i opgangen ikke kortslutter/ødelægges.

Fejlstrømsrelæ skal være monteret i hver andel og beskytter mod kortslutning/fejlstrøm, hvorved menneskeliv kan redes ved ulykker. Det er derfor meget vigtigt, at fejlstrømsrelæet er funktionsdygtigt. Typen af fejlstrømsrelæ er enten ældre HFI-anlæg eller moderne HPFI-anlæg, der er lovpligtig standard i dag for nye el-installationer. Fejlstrømsrelæet er udstyret med en testknap, og al strøm bør øjeblikkelig slå fra ved tryk på denne. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler test af fejlstrømsrelæet 2 gange årligt. Læs mere om test af fejlstrømsrelæ på Radius’ hjemmeside.

Stikkontakter må ikke være løse eller kunne hives ud af vægge, idet ledningerne kan kortslutte og medføre personskade eller brand. Det er vigtigt at løse/ødelagte stikkontakter bliver repareret eller fastgjort korrekt.

Ved strømsvigt kan du læse Radius’ guide til, hvad du selv gør, hvis du mangler strøm. Her kan du også tilmelde dig sms/e-mail-service og automatisk få besked fra Radius, hvis der opstår strømsvigt i området. Se siden om forsyning for yderligere information om forsyning af strøm.

Radiator

Foreningen sørger jf. vedtægterne for vedligeholdelse og opretholdelse af varmeforsyningen til andele herunder varmecentral, rørføring samt radiatorer. Andelshaver har ansvaret for almen vedligeholdelse af radiatorerne i lejligheden. For generel information om forbrugsafregning af fjernvarme, se siden om forsyning.

Hvis radiatoren ikke virker, trænger den måske til motionering af ventilen i termostaten. Det kan du gøre ved at dreje termostaten helt til højre og til venstre 5-10 gange. Der findes guides på nettet til, hvordan ventilen også kan motioneres ved at skille termostaten ad, men vær varsom med at hive/pille ved ventilen, da den i værste fald kan ødelægges og lække vand.

Varmer en radiator ikke ordenligt og/eller laver lyde, skyldes det oftest luft inde i radiatoren, der hindrer optimal gennemstrømning. Alle radiatorer har en ventil til at foretage udluftning, som demonstreres i nedenstående video. Brug ved udluftningen gerne viskestykke/klud fra rengøring til at opfange radiatorvand, der kan være meget beskidt. På nogle typer radiatorer bruges en radiatornøgle til at åbne udluftningsventilen, ekstra nøgler forhandles i bl.a. byggemarkeder.

Er der stadig problemer med en radiator, kontakt da vores gårdmand Birk.

Ved nødstilfælde/akut vandskade fra radiator, så forsøg først at lukke for vandtilførsel ved termostaten på radiatoren. Stopper dette ikke lækagen, så luk for ventilen på tilføringsrør i bunden af bagtrapperne. Når der lukkes for tilføringsrøret, lukkes der for al vandtilførsel til radiatorer i opgangen, så lukning heraf er forbeholdt nødstilfælde. Se dernæst kontaktsiden for videre kontakt til vicevært og vvs.

I følgende video kan du se, hvordan en radiator udluftes.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Spar energi og penge

Skær ned på dit varmeforbrug med følgende råd.

 • Sørg for at radiatoren frit kan afgive varme til rummet – undgå fx at sætte sofa direkte op ad radiatoren og tildæk ikke radiatorerne med fx papir og tøj ovenpå.
 • Termostaten bør justeres, så varmen udnyttes optimalt. Hvis radiatoren er varm for oven og kold forneden, er varmen afgivet til rummet. Er radiatoren både varm for oven og for neden, vil tilbageløbstemperaturen på vandet være høj medførende varmespild.
 • Benyt alle radiatorer til opvarmning af andelen og sæt radiatorer i samme rum til den samme temperatur. Én radiatorer sat på max varme bruger mere energi end flere radiatorer sat på lavere varme.
 • Luk for radiatoren mens der luftes ud i rummet.
 • Hold en stabil temperatur i rummene og undgå at lukke helt for radiatoren om natten, hvis du gerne vil have rummet køligere.
 • Overvej evt. at montere smarte/intelligente termostater, der kan indstilles til at holde en bestemt temperatur. Der findes stort udvalg lige fra simple typer til termostater på wi-fi, der kan autojustere temperaturen løbende ud fra din/jeres GPS-position på mobil, afhængig af om du er hjemme.

Indeklima

Udluftning i andele bør foretages dagligt for at minimere luftfugtighed (giver anledning til vækst af både skimmelsvamp og skadedyr) og skadelige partikler.

Luft ud kort og intenst, fx 5 min. morgen, middag og aften med åbne vinduer. Dette er mere effektivt og giver mindre varmetab end ved at have et vindue stående åbent konstant. Husk at fjerne evt. genstande foran åbne vinduer, så disse ikke vælter ud/ind af vinduerne ved gennemtræk.

Skimmelsvamp skyldes som regel dårligt indeklima eller manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker som udgangspunkt ikke skader, der skyldes skimmelvækst pga. fugt, der skyldes enten forsømt almen vedligeholdelse eller dårligt indeklima.

Foruden regelmæssig udluftning og rengøring kan følgende forebyggende råd til et sundere indeklima anbefales.

 • Undgå at tørre tøj inde i lejligheden, da det afgiver en masse fugt.
 • Når der tages bad, så hold døren til badeværelset lukket for at minimere fugtspredningen. Skrab/tør vægge og gulv fri for vand efterfølgende og luft ud.
 • Tænd emhætte og brug grydelåg (sparer også energi) under madlavning, når det er muligt.
 • Luft ud umiddelbart efter madlavning eller brug af stearinlys for at minimere mængden af skadelige partikler i hjemmet.
 • Hav tilstrækkeligt ventilationsmellemrum (fx 10-15 cm) bag møbler placeret op mod kolde ydervægge, da der kan gro skimmel ved manglende ventilation omkring disse vægge.
 • Sørg for tilstrækkelig opvarmning af rummene i lejligheden for at mindske kondensdannelse og undgå skimmeldannelse. Som tommelfingerregel bør middeltemperaturen være mindst 19 grader i alle rum. Hvis soveværelset holdes køligt om natten, så sørg for at få luftet godt ud om morgenen og hav rummet opvarmet i dagtimerne.
Sølvfisk
Flere har bemærket øget forekomst af sølvfisk i lejlighederne siden kloakprojektet. Det skyldes angiveligt, at det har været et mere fugtigt år end sædvanligt, og at vinteren var mild. Vi har undersøgt det med 3T, og det har ingen relation til kloak-/faldstammearbejdet, der blev udført på ejendommen.
Sølvfisk er uskadeligt dyr, der dog kan gå i frimærkesamlinger og lign. Regelmæssig udluftning, rengøring m.m. kan være hjælpsomt mod forekomsten. Se bolius.dk for mere information.

Gulvbrædder

Knirkende gulvbrædder i andele med ældre/originalt plankegulv kan afhjælpes ved at fæstne sømmene med dyknagle, som demonstreret i nedenstående video. Vær opmærksom på, at når sømmene bankes ned, vil der fremgå “sømhuller”, hvis disse har været lakeret over tidligere.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.

Døre

Dørene i de fleste andele har ældre beslag, der kan/vil knirke med tiden.

Knirkende døre kan nemt løses ved at smøre beslagene med få dråber olie, som demonstreret i nedenstående video.

Ved at afspille ovenstående video accepterer du YouTubes servicevilkår. Herunder at YouTube/Google modtager teknisk data om din browser samt sætter en cookie, der kan bruges til eksempelvis markedsføring.