VASKERI

Ordensregler

Foreningens generelle ordensregler, som kan hentes på siden for vedtægter og ordensregler, er gengivet her på siden.

Der henvises til siden om altaner eller siden om fællesvaskeri for ordensregler samt information heromkring.

1. Cykler, knallerter og barnevogne.

Cykler, knallerter, barnevogne og lign. må ikke henstilles i trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til de opsatte cykelstativer eller barnevognsskur. Af hensyn til bygningens udvendige pudslag, må cykler og lignende ikke stilles op ad ejendommens facader. Cykling/kørsel i gården samt i passagerne er ikke tilladt.

2. Parkering.

Opkørsel samt parkering af biler og motorcykler i passager, på flisearealer samt i gården er ikke tilladt.

3. Vinduer.

Åbnes loft- eller trappevinduer, skal vedkommende lukke dem om aftenen. I uvejr skal loft- og trappevinduer straks lukkes.

4. Døre og port.

For at forhindre uvedkommende adgang skal alle yderdøre (døre til kælder og fortrapper med undtagelse af køkkentrapper), port samt døre til loftet altid være aflåst. Kælder og loftrum holdes forsvarligt aflåst af tilknyttede andelshaver.

5. Udhængning.

Af hensyn til sikkerhed er tørring af tøj eller udhængning af genstande fra vinduer, trapper eller altaner ikke tilladt. Undtaget herfra er altankasser, der kan fastspændes til altan.

6. Gården.

Færdsel i gården må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Beboere må påse, at børn ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget. Fodboldspil i gården må kun foregå på græsarealet og under hensyntagen til beplantningen. Aktiviteter i det hele taget skal foregå under hensyntagen til andre, så det ikke er til fx støjmæssig gene. Private ting, såsom borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gården, skal fjernes efter brug. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse.

7. Leg.

Leg på fælles indendørs arealer (herunder trappeopgange samt kældre og loftsgange) samt foran indgange er ikke tilladt.

8. Henstilling af genstande.

Af hensyn til sikkerhed og rengøring, må der må ikke henstilles noget i kældergange, på hovedtrapper eller køkkentrapper.

9. Fodring.

Medlemmerne må ikke holde duer og katte til ejendommen under nogen form for fodring.

10. Affald.

Intet affald må efterlades på fællesarealer (herunder opgange, loft/kælderarealer og udendørsarealer), og låg på affaldscontainerne skal holdes lukket af hensyn til skadedyr og lugtgener. Konstateres en affalds-/glascontainer at være fyldt op, må affald/glas ikke henstilles ved siden af containeren eller andetsteds, idet skadedyr tiltrækkes og renovationsarbejderne ikke medtager affaldet ved tømning.

11. Støj.

Vis hensyn til andre beboere – undgå unødig støj i lejligheden samt på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og om muligt hverdage, når der skal foretages arbejder, som kan være til gene for andre beboere. Vær endvidere opmærksom på støjniveauet fra elektriske apparater som TV, vaskemaskine & tørretumbler, musikanlæg, støvsuger, boremaskine eller fra musikinstrumenter. Ekstrem støjen må ikke finde sted efter kl. 20.00 og mellem kl. 23.00 og 08.00 forventes nattero.

12. Rygning og åben ild.

Skodder må ikke henkastes på ejendommens fællesarealer. Der må ikke ryges eller holdes åben ild på fælles indendørsarealer (herunder opgange, lofts-/kælderarealer og fællesvaskeri).

13. Oprydning i opgange.

Respektive andelshavere har ansvar for at holde deres opgang i rydelig tilstand, herunder sørge for fjernelse af forældede opslag fra opslagstavlen, fjerne efterladte reklamer m.m.

14. Dyr.

Der må ikke holdes hund og dyr med støjende adfærd, eller dyr som påvirker det ydre miljø.