VASKERI

VASKERI

Skilt angiver fodboldspil er forbudt

Generelle ordensregler

Foreningens generelle ordensregler er gengivet her på siden fra officielt dokument (opdateret marts 2022) med alle samlede ordensregler, der kan hentes under vedtægter og ordensregler.

Der henvises til siden om altaner eller siden om fællesvaskeri eller siden om fællesværksted for ordensregler samt information heromkring.

1. Cykler, knallerter og barnevogne.

Cykler, knallerter, barnevogne og lignende må ikke henstilles i trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til etablerede parkering. Skuret i gården ved 37C er forbeholdt barnevogne og ladcykler. Cykler og lignende må ikke stilles op ad ejendommens facader af hensyn til det udvendige pudslag. For at frigive mere plads så parker venligst cykler i eget kælderrum, hvis cyklen ikke benyttes i perioder. Cykling/kørsel i gården samt i passagerne er ikke tilladt, dog undtaget småbørns leg. Beboere er selv ansvarlige for at mærke deres cykler rettidigt ifm. cykeloprydninger, som foreningen foretager løbende efter gældende standarder for at fjerne ubrugte/ejerløse cykler.

2. Parkering og opkørsel.

Opkørsel samt parkering af biler og andre motorkøretøjer i passager, på flisearealer samt i gården er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige hensyn. Derudover er flisebelægning og underlag i gården ikke en type beregnet til at understøtte vægten af køretøjer.

3. Vinduer.

Åbnes loft- eller trappevinduer, skal vedkommende lukke dem om aftenen. I uvejr skal loft- og trappevinduer straks lukkes.

4. Døre og port.

For at forhindre uvedkommende adgang skal alle yderdøre (døre til kælder og fortrapper med undtagelse af køkkentrapper), port samt døre til loftet altid være aflåst. Kælder- og loftrum holdes forsvarligt aflåst af tilknyttede andelshaver. I kælder-/loftrum med fællesinstallationer skal bestyrelsen/gårdservice kunne få fri adgang og have ekstranøgle til rådighed.

5. Udhængning.

Udhængning af genstande fra vinduer, trapper eller altaner, der ved nedfald kan være til fare, er ikke tilladt. Undtaget herfra er altankasser, der kan fastspændes til altan.

6. Gården.

Færdsel i gården må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Beboere må påse, at børn ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget. Fodboldspil i gården må kun foregå på græsarealet og under hensyntagen til beplantningen. Aktiviteter i det hele taget skal foregå under hensyntagen til andre og særligt skal ordensreglerne om støj efterleves, se punkt 11. Fælles genstande som borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gården, skal sættes på plads efter brug, og private genstande fjernes. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse.

7. Leg.

Leg på fælles indendørs arealer (herunder trappeopgange, kældre og loftsgange samt fællesvaskeri og -værksted) samt foran indgange er ikke tilladt.

8. Henstilling af genstande.

Af hensyn til lovpligtigt krav om sikkerhed samt rengøring, må der ikke henstilles noget på køkkentrapper, hovedtrapper samt loft- og kældergange. Dette omfatter også løse effekter som flasker, rengøringsudstyr med mere, der kan udgøre snublefælder. Hensatte genstande kan fjernes uden ansvar samt for pågældende andelshavers regning. 

9. Skadedyr.

For at forebygge forekomst af skadedyr og -fugle, fremmede katte og lignende på ejendommen, må der ikke efterlades fødevarer/foder eller andet, der tiltrækker disse.

10. Affald.

Affaldssortering skal følge de kommunale forskrifter. Intet affald må efterlades på fællesarealer (herunder udendørsarealer, trappeopgange, kældre og loftsgange samt fællesvaskeri og -værksted). Låg på affaldscontainerne skal holdes lukket af hensyn til både skadedyr og lugtgener. Konstateres en affalds-/glascontainer at være fyldt op, må affald/glas ikke henstilles ved siden af containeren eller andetsteds, idet skadedyr tiltrækkes og renovationsarbejderne ikke medtager affaldet ved tømning.

11. Støj.

Vis hensyn til andre beboere – undgå unødig støj i lejligheden samt på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne og om muligt hverdage, når der skal foretages arbejder, som kan være til gene for andre beboere. Vær endvidere opmærksom på støjniveauet fra elektriske apparater som TV, vaskemaskine & tørretumbler, musikanlæg, støvsuger, boremaskine eller fra musikinstrumenter. Ekstrem støjen må ikke finde sted efter kl. 20.00 og mellem kl. 23.00 og 08.00 forventes nattero. Det er god stil at informere naboer i rimelig tid før vedligeholdelsesarbejder eller sammenkomster, der kan medføre ekstra støj.

12. Rygning og åben ild.

Skodder må ikke henkastes på ejendommens fællesarealer. Der må ikke ryges eller holdes åben ild på fælles indendørsarealer (herunder trappeopgange, kældre og loftsgange samt fællesvaskeri og -værksted).

13. Oprydning i opgange.

Respektive andelshavere har ansvaret for at holde deres opgang i rydelig stand, herunder sørge for fjernelse af forældede opslag fra opslagstavlen, fjerne efterladte reklamer med mere.

14. Dyr.

Der må ikke holdes eller passes hund, og andre dyr med støjende adfærd eller dyr som påvirker det ydre miljø (jf. vedtægternes §12 stk. 2).

15. Navneskilte. 

Uautoriserede navneskilte må ikke påsættes hoveddøre, postkasser og dørtelefoner og kan fjernes uden varsel. Ændring af navneskilte skal bestilles via foreningen, se foreningens hjemmeside.

16. Fælles byttereol.

Det er tilladt at sætte eller tage brugbare ting på den fælles byttereol. Byttereolen må ikke bruges til deponering af affald (fx storskrald, byggeaffald eller ødelagt keramik, der skal bortskaffes på containerpladsen).

17. Regnvandstønde.

Vand fra regnvandstønde(r) må frit tappes og benyttes som supplement til vanding af både indendørs og udendørs planter. Vandet er urent og udgør sundhedsfare ved indtagelse, hvorfor det ikke bør bruges til krydderurtevanding, badebassin, børnelegetøj og lign. aktiviteter med risiko for indtagelse/forurening.

18. Opbevaring i loft- og kælderrum.

Andelshavere har ansvaret for genstande, der opbevares i tilknyttede loft- og kælderrum, samt at opbevaringen er hensigtsmæssig. Der bør ikke opbevares værdigenstande uden rette forsikring. Fødevarer skal være forsvarligt forseglede for at begrænse adgangen for skadedyr. Det er forbudt at opbevare risikomærkede kemikalier/genstande så som benzin, terpentin, trykflasker, fyrværkeri og lign. Der bør ikke opbevares materialer på loftet, der ikke tåler høj varme eller frost. Ved bygningsskade som følge af uhensigtsmæssig opbevaring kan andelshaver blive pålagt at hæfte for udbedring (jf. vedligeholdelsesansvar angivet i vedtægterne).