Køb & salg

På denne side findes aktuel information vedrørende procedurer for køb og salg af andele i foreningen. Alle formelle bestemmelser vedrørende salgsprocedurer fremgår af foreningens vedtægter. Se også siden om forældrekøb eller ventelister for svar på spørgsmål herom.

Før et salg igangsættes, er det vigtigt, at sælger tager sig tid til at læse al information godt igennem og sætte sig ind i procedurer, krav og tidsfrister. Administrator forestår håndteringen af salget, og spørgsmål angående salg kan rettes hertil (se boks med kontaktoplysninger). Informer gerne køber om foreningens hjemmeside så køber er bekendt med, hvor relevant information om foreningen forefindes. Sælger har pligt til at sørge for at køber modtager rette dokumentation om foreningen som årsrapport og budget, vedtægter og ordensregler, energimærkning med mere, som alt sammen er tilgængeligt her på hjemmesiden under “Foreningsdokumenter”.

Salgstiden kan proceduremæssigt forventes at vare ca. 2 måneder.

Persondata bliver håndteret/behandlet jf. vores privatlivspolitik.

Administrator
Kontakt Heidi Linette Sommer (ved WA) ved spørgsmål om salg.
Telefon: Ring til Heidi man.-fre. på 32 64 46 12
Mail: Skriv til Heidi på HLS(a)wadm.dk

Salgsprocedure

Følgende overdragelsesvejledning (baseret på foreningens vedtægter) benyttes ved salg af andel, og praktisk procedure står beskrevet heri. Særligt angående sammenlægning af andele eller dødsbo findes information herom i foreningens vedtægter, og administrator kan også kontaktes for vejledning.

Vær opmærksom på at foreningen har fast tilknyttede firmaer og kontaktpersoner jf. vejledningen for vurdering af både andel, el og vvs.

Vurderinger

Andelsvurderingen foretages per 2024 af Jens Baumann ved WA (se kontaktinfo i overdragelsesvejledningen). Der fremsendes kopi af bilag/faktura for ombygninger/renoveringer i andel. Ligeledes skal byggeattester for ændringer i andele, hvor dette er pålagt, indhentes og kunne fremvises. Byggeattester er tilgængelige via København Kommunes Byggesagsarkiv, der som udgangspunkt er digitaliseret og offentligt tilgængeligt online.

El-tjek foretages af Ltech A/S v/Henrik Holmgren.
Ring på tlf. 44 83 16 00 for at bestille el-tjek.
VVS-tjek foretages af Schultz & Co VVS v/Martin Mikkelsen.
Ring på tlf. 35 43 44 99 for at bestille VVS-tjek.

Prissætning af andelslejligheder

Andelsværdien (“værdien af andelslejligheden”) opgøres ikke efter fysisk størrelse af lejligheden, men på baggrund af det originale indskud, der står på andelsbeviset. Ud fra indskuddet kan andelsværdien beregnes med formlen: Andelsværdi = Indskud * andelskrone

 • Eksempel på beregning af salgspris: Andelskronen for 2019 er 2.249,18 kr. For en 2-værelseslejlighed med originalt indskud på 400 kr. bliver andelsværdien således 400 x 2.249,18 kr. = 899.672 kr. For den endelige salgspris skal der dernæst tillægges evt. forbedringer (fx nyt køkken 20.000 kr.) samt fratrækkes evt. mangler (eksempelvis manglende vedligeholdelse badeværelse 2500 kr.) ud fra den vurderingsrapport samt el- og vvs-rapport, der indhentes ifm. salget. Evt. ulovligheder skal udbedres inden salg.

Ordforklaring:

 • Andelsværdi: Værdien af din lejlighed, hvis du står til at skulle sælge. Beregnes med formlen: Indskud x andelskrone. Andelskronen fremgår af årsrapport godkendt på seneste generalforsamling og er gældende indtil ny andelskrone vedtages på en ny generalforsamling.
 • Andelsbevis og indskud: På andelsbeviset står det originale indskud for andelen, der er bestemt ved foreningens stiftelse i 1918 (typisk mellem 400-800 kr.). Andelsbeviset modtages ifm. salget af lejligheden, indskuddet fremgår dog også i overdragelsesaftalen. Mangler du tidligere salgspapirer, kan administrator kontaktes for oplysning om indskud.
 • Andelskronen og valuarvurdering: Andelskronen beregnes hvert år af en revisor og står angivet i årsrapporten, der sættes til afstemning på den årlige ordinære generalforsamling. Først når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, træder den nye andelskrone i kraft, der bestemmer evt. stigning/fald i andelsværdien ved salg. Som led i beregningen af andelskronen bruger revisor en valuarvurdering, der er en værdisætning af hele ejendommen (ikke at forveksle med andelsvurderingen). Bestyrelsen står for at indhente ny valuarvurdering årligt ved en valuar, idet valuarvurderingen udløber og skal fornyes.
 • Andelsvurdering: Andelsvurderingen foretages af en vurderingsmand ifm. salget, og er en opgørelse af den individuelle andelslejligheds evt. forbedringer, løsøre og mangler, som tillægges/fratrækkes endelige salgspris (ikke at forveksle med valuarvurdering). Vurderingsmanden påpeger også evt. ulovlige forhold i lejligheden, eksempelvis manglende byggetilladelser, der skal bringes i orden. Foruden andelsvurderingen udarbejdes også el- og vvs-rapport af henholdsvis elektriker og vvs’er, hvor ulovlige/mangelfulde installationer angives samt prisafslag for udbedring heraf.

Fraflytning

Der er meget at planlægge og holde styr på i forbindelse med salg og flytning. Følgende tjekliste kan være en hjælp til at holde styr på det praktiske.

 • Folkeregister, post og læge: Flytning meldes til det offentlige på borger.dk
 • El: Flytning meldes til tilknyttet elleverandør og elmåleren aflæses i forbindelse med flytningen. Tjek evt. frister hos dit elselskab.
 • Varme: Brunata sørger for aflæsning af varmt vand og varme i forbindelse med salget.
 • Bygas: Benyttes bygas (til fx gaskomfur) meldes flytning til Hofor. Gå til Hofors hjemmeside.
 • Internet/fastnet: Har du abonnement på internet eller fastnettelefoni tilknyttet andelen, så vær obs. på at indgive opsigelse til udbyderen og i god tid (der er ofte en opsigelsesperiode på fx en måned).
 • TV-pakker: Har du TV-abonnement hos YouSee tegnet gennem foreningen, overgår dette til køber ved salget og kræver ikke afmelding. Har du tegnet et TV-abonnement (tilknyttet andelen) hos anden udbyder, så husk selv at opsige abonnement for dette. Læs mere om TV-pakker her.
 • Andet relevant? Overvej evt. om flytningen vil kræve handling i forhold til arbejdsgiver, tandlæge, forsikringsselskab, skole/universitet, abonnementer (fx tryksager, kontaktlinser, pendlerkort, udbringsningsfirmaer som Årstiderne osv.), mobilselskab, medielicens og andet.

Opkrævning af løsøre

Vi gør opmærksom på, at køber ikke er forpligtet til at overtage evt. løsøre eller andet i forbindelse med salget.

Ved salg af andele gælder der følgende regler på området for opkrævning af løsøre og lign., som sælger er ansvarlig for at overholde.

“Andelsboligloven har regler for, hvilken pris man højst kan kræve for en andelsbolig inklusive værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden. Det er ikke tilladt at tage en højere pris (populært kaldet at tage penge under bordet). Det er heller ikke tilladt at kræve, at køberen køber indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande.”  Andelsportal.dk